Algemene voorwaarden Prime

Algemene voorwaarden Prime

Algemene voorwaarden van Small Group training Prime Gym

 1. Prime Gym is een eenmanszaak van Davy Vermeulen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80439652. Op de door Prime Gym, in abonnementvorm als lid af te nemen, small group trainingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in vanaf de (gekozen) dag van uw inschrijving middels het door u ingevulde intakeformulier, na acceptatie of bevestiging van het lidmaatschaap door Prime Gym.
 3. a. De abonnementsgelden zijn bijdragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode en zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De abonnementsgelden worden door Prime Gym automatisch geïncasseerd.
 4. De abonnementsgelden zullen in de periode vanaf de 25ste t/m de 3de van iedere maand middels een automatisch incasso per bank of giro worden geïncasseerd. U hebt hiermee ingestemd.
 5. Bij stornering van de incasso bent u als lid van Prime Gym onverminderd de bovenstaande administratiekosten van € 7,50,- verschuldigd + een rente van 1,5% per maand na het verstrijken van de betalingstermijn welke in de herinneringsbrief wordt genoemd n.a.v. de storneren.
 6. a. Bij het inschrijven bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen alsmede een bankpas in verband met de automatische incasso. Prime Gym is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar zijn oordeel de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
 7. Bij het inschrijven van een minderjarig persoon dient er een legitimatiebewijs van het minderjarige lid getoond te worden indien aanwezig, alsmede het legitimatiebewijs van de ouder/verzorger van het minderjarige lid. De lidmaatschapsgelden kunnen zowel van de rekening van het minderjarig lid geïncasseerd worden als van de rekening van de ouder/verzorger. Echter blijft de ouder/verzorger te allen tijden verantwoordelijk voor de aangegane overeenkomst.
 8. a. Prime Gym werkt met een opzegtermijn van twee 1 kalendermaand. Prime Gym werkt met een opzegtermijn van één kalendermaand, ingaande vanaf de eerste dag op de opzegging volgende kalendermaand.
 9. In geval van zwangerschap of ziekte, waaronder begrepen blessures geldt de normale opzegprocedure, of kan, in overleg met Prime Gym, het abonnement tijdelijk worden stilgezet.
 10. Opzegging is enkel mogelijk via SportBit. Deelnemer ontvangt na verwerking een bevestiging bericht via mail. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na een herinneringsbrief, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar en behoudt Prime Gym zich het recht voor de vordering uit handen te geven. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.
 11. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), welke door Prime Gym worden gemaakt teneinde nakoming van de (betalings)verplichtingen van het lid te bewerkstellingen komen in voorkomend geval ten laste van het lid.
 12. Prime Gym behoudt zich het recht voor om het sportcentrum (buiten de normale openingstijden om) 14 dagen per jaar te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn.
 13. Prime Gym behoudt zich het recht voor de tarieven (tussentijds) te verhogen.
 14. Prime Gym behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 15. Prime Gym is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van de leden. Prime Gym is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.

 

Alg. vw. Prime Gym
Versie september 2021

KvK-nummer: 80438652